ereuna_0505_image.jpg

ΕΥ: Η γεωγραφική κατανοµή του ανθρώπινου ταλέντου των επιχειρήσεων αποτελεί κλειδί για την υψηλή παραγωγικότητα και κερδοφορία.

Έρευνα της ΕΥ και του LinkedIn αναδεικνύει τη σηµασία της σωστής τοποθέτησης του ανθρώπινου ταλέντου για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις που καταφέρνουν να ευθυγραµµίζουν καλύτερα τα στελέχη τους µε τις ανάγκες της αγοράς καταγράφουν υψηλότερη κερδοφορία και παραγωγικότητα.

Υψηλότερη παραγωγικότητα καταγράφεται και στις χώρες όπου εδρεύουν εταιρίες µε την υψηλότερη ευθυγράµµιση ανθρώπινου δυναµικού και αναγκών της αγοράς.

Οι επιχειρήσεις που ευθυγραµµίζουν καλύτερα το γεωγραφικό αποτύπωµα του ανθρώπινου δυναµικού τους µε τις ευκαιρίες της αγοράς τείνουν να είναι οι πιο παραγωγικές και κερδοφόρες. Σύµφωνα µε τη νέα έκθεση της EY «Right people, wrong place?», η οποία πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε το LinkedIn, το µεγαλύτερο επαγγελµατικό δίκτυο διεθνώς, οι επιχειρήσεις µε διασυνοριακή δραστηριότητα µπορούν να επιτύχουν σηµαντικές βελτιώσεις στην απόδοση και στην παραγωγικότητά τους υιοθετώντας µία στρατηγική προσέγγιση ως προς το πού τοποθετούν τους ανθρώπους τους.

Η έρευνα ανέλυσε 659 επιχειρήσεις σε 11 τοµείς, διαπιστώνοντας πως όσες δεν αξιοποιούν σωστά τα στελέχη τους στους αναπτυσσόµενους κλάδους παγκοσµίως ενδεχοµένως αφήνουν ανεκµετάλλευτες ευκαιρίες αξίας εκατοντάδων εκατοµµυρίων δολαρίων. Εξετάζοντας συνδυαστικά την τρέχουσα και την προβλεπόµενη απόδοση διαφόρων κλάδων από την EY και τα στοιχεία του LinkedIn για περισσότερα από 530 εκατοµµύρια µέλη, η έρευνα επιβεβαιώνει και ποσοτικοποιεί τη σηµασία της καλύτερης δυνατής ευθυγράµµισης µεταξύ της τοποθέτησης του ανθρώπινου ταλέντου και των ευκαιριών της αγοράς.

grafima 5

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έκθεσης, στον φαρµακευτικό τοµέα, για παράδειγµα, µία τυπική επιχείρηση που βελτιώνει την ευθυγράµµιση των στελεχών της µε την αγορά κατά 10% θα µπορούσε να αυξήσει το ετήσιο κέρδος της κατά 77 εκατοµµύρια δολάρια βάσει ενός δείγµατος 71 φαρµακευτικών εταιριών. Για αυτές τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις η µετάβαση από τα µέσα στα κορυφαία επίπεδα ευθυγράµµισης ανθρώπινου δυναµικού µε την αγορά θα µπορούσε να οδηγήσει σε επιπλέον ετήσια κέρδη άνω των 690 εκατοµµυρίων δολαρίων.

grafima 1

Στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας οι επιχειρήσεις µε την υψηλότερη ευθυγράµµιση του ανθρώπινου ταλέντου µε την αγορά σηµείωσαν κατά µέσο όρο αύξηση εσόδων υψηλότερη κατά 14% από τις επιχειρήσεις µε τη χαµηλότερη ευθυγράµµιση, ενώ στον κλάδο ένδυσης και υπόδησης η διαφορά αγγίζει το 9%.

grafima 3

Η έρευνα έδειξε επίσης πως οι επιχειρήσεις που βελτιώνουν την ευθυγράµµιση του ανθρώπινου δυναµικού τους µε τις αγορές τείνουν να αναπτύσσονται ταχύτερα µε την πάροδο του χρόνου. Για παράδειγµα, οι επιχειρήσεις που βρίσκονταν στο υψηλότερο 25% της κατάταξης ως προς τη βελτίωση της ευθυγράµµισης των δεξιοτήτων µε την αγορά µεταξύ 2013 και 2016 πέτυχαν αύξηση κερδών κατά µέσο όρο 7,8% υψηλότερη από τις επιχειρήσεις στο χαµηλότερο 25%. Η διαφοροποίηση αυτή ήταν ιδιαίτερα έντονη στον ασφαλιστικό τοµέα, µε τις επιχειρήσεις που κατέγραψαν τη µεγαλύτερη βελτίωση ως προς την ευθυγράµµιση των στελεχών µε την αγορά να πετυχαίνουν αύξηση της κερδοφορίας κατά µέσο όρο 29% υψηλότερη από εκείνες µε τη χαµηλότερη βελτίωση κατά την τριετία 2013-2016. Στον τραπεζικό τοµέα η αντίστοιχη διαφορά στη βελτίωση της κερδοφορίας έφθανε το 11%.

grafima 2

Αλλά και οι εθνικές οικονοµίες στις οποίες έχουν την έδρα τους επιχειρήσεις µε υψηλότερη ευθυγράµµιση ανθρώπινου ταλέντου µε την αγορά παρουσίασαν τάσεις για υψηλότερη παραγωγικότητα σύµφωνα µε την έκθεση. Οι επιχειρήσεις µε έδρα τη Βόρεια Αµερική πέτυχαν τη µεγαλύτερη ευθυγράµµιση µεταξύ της αναλογικής κατανοµής των στελεχών σε µία χώρα και της σηµασίας της χώρας αυτής στον αντίστοιχο κλάδο παγκοσµίως. Παράλληλα οι επιχειρήσεις µε έδρα στην Ιρλανδία, στην Ιαπωνία, στην Κίνα και στον Καναδά κινήθηκαν και αυτές πάνω από τον παγκόσµιο µέσο όρο που κατέγραψε η έκθεση. Τα ευρήµατα δείχνουν σηµαντικές επιπτώσεις στην αύξηση του Α.Ε.Π.: Εάν, για παράδειγµα, το Ηνωµένο Βασίλειο επιτύγχανε το ίδιο επίπεδο ευθυγράµµισης του ανθρώπινου δυναµικού µε την αγορά που καταγράφεται στις Η.Π.Α., ο αντίκτυπος για την οικονοµία του θα µπορούσε ενδεχοµένως να φθάσει τα 900 δισ. δολάρια.

grafima 4

Τα στοιχεία για την Ελλάδα

Οι επιδόσεις των επιχειρήσεων µε έδρα την Ελλάδα ως προς την ευθυγράµµιση του ανθρώπινου ταλέντου µε τις αγορές βρίσκονται ανάµεσα στις χαµηλότερες των χωρών της έρευνας. Αντίστοιχα η παραγωγικότητα (Α.Ε.Π. / εργαζόµενοι 2016) είναι χαµηλότερη από τον µέσο όρο. Σχολιάζοντας τα ευρήµατα για τη χώρα µας, ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΕΥ Ελλάδος  παρατηρεί: «Σύµφωνα µε την έρευνα οι χώρες των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν πετύχει υψηλότερη ευθυγράµµιση των στελεχών µε την αγορά βελτιώνουν τις αναπτυξιακές τους προοπτικές. Οι επιδόσεις των επιχειρήσεων που έχουν έδρα την Ελλάδα υστερούν σηµαντικά σε αυτό το κριτήριο. Είναι κρίσιµο οι επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στην ορθολογικότερη κατανοµή του ανθρώπινου δυναµικού τους ανάλογα µε τις δεξιότητές τους, αλλά και τις ανάγκες της αγοράς, για να ενισχύσουν τόσο τη βελτίωση της κερδοφορίας τους, όσο και την ανάπτυξη της οικονοµίας της χώρας µας».

Τα ανώτερα στελέχη τοποθετούνται σε ώριµες αγορές αντί αναπτυσσόµενες

Όσον αφορά στην ευθυγράµµιση της παλαιότητας και των επιχειρηµατικών λειτουργιών, πολλές επιχειρήσεις τοποθετούν τα ανώτερα στελέχη σε παραδοσιακές και ώριµες αγορές παρά σε χώρες όπου καταγράφονται µεγαλύτερα έσοδα και ευκαιρίες ταχύτερης ανάπτυξης. Η έρευνα κατέγραψε ενδιαφέρουσες τάσεις ως προς τον τρόπο µε τον οποίο οι επιχειρήσεις κατανέµουν τα ανώτερα στελέχη τους, τα στελέχη πωλήσεων, µάρκετινγκ και έρευνας σε όλο τον κόσµο, µε βασικές λειτουργίες συχνά να υποεκπροσωπούνται σε κρίσιµες αγορές. Τα στοιχεία για τον φαρµακευτικό τοµέα, για παράδειγµα, έδειξαν ότι σηµαντικό ποσοστό διευθυντικών στελεχών στον κλάδο είναι δυσανάλογα τοποθετηµένο σε ώριµες αγορές, όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ελβετία και το Ηνωµένο Βασίλειο, και όχι σε άλλες χώρες που ενδεχοµένως παρουσιάζουν περισσότερα έσοδα και ευκαιρίες ταχύτερης ανάπτυξης.

Μεθοδολογία

Από τη συνεργασία της ΕΥ µε το LinkedIn δόθηκαν συνολικά δηµόσια δεδοµένα από την επαγγελµατική του κοινότητα των περισσοτέρων από 530 εκατοµµυρίων παγκοσµίως, ώστε να µας δώσουν µία ολοκληρωµένη άποψη για τον κόσµο των εργαζοµένων.
Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η ανάλυση αυτών των δεδοµένων µάς παρέχει µία ενδεικτική εικόνα για οργανισµούς, βιοµηχανίες και αγορές και ως εκ τούτου ο συντελεστής που προκύπτει πρέπει να θεωρείται µόνο ως εκτίµηση και όχι ως µία τέλεια αγορά για το εργατικό δυναµικό στο οποίο αντιστοιχεί.

Οποιοσδήποτε οργανισµός επιθυµεί να εξετάσει το πραγµατικό εργατικό δυναµικό του για τη συνεκτίµηση της αγοράς θα πρέπει να εφαρµόσει την παρακάτω µεθοδολογία στα πραγµατικά στοιχεία του εργατικού δυναµικού του.

Ακολουθήσαµε µία κεντρική µεθοδολογία µε τη χρήση µοναδικών συνόλων δεδοµένων που αναπτύχθηκαν από την EY και βασίστηκαν σε συγκεντρωτικά δεδοµένα που παρείχε το LinkedIn.

1. Πρώτον, για κάθε υποτοµέα στους τοµείς που επιλέγονται για ανάλυση λαµβάνουµε το µέγεθος της αγοράς ανά χώρα του εν λόγω υποτοµέα µε βάση τις µοναδικές γνώσεις και υποστηρικτικές πηγές της EY, συµπεριλαµβανοµένων των: Euromonitor International, BMI International, βάσης δεδοµένων LMCA, χρονοδιαγράµµατος, IIC, SNL, IFS, ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, Παγκόσµιας Τράπεζας, Ο.Ο.Σ.Α., ατοµικής εταιρίας fi.
2. ∆εύτερον, για κάθε υποτοµέα καταρτίζουµε έναν κατάλογο µε τις µεγαλύτερες εταιρίες ανά τον κόσµο που ανταγωνίζονται σε αυτό τον υποτοµέα. Το µέγεθος αυτού του δείγµατος ποικίλλει µεταξύ των υποτοµέων ανάλογα µε τον τρόπο κατακερµατισµού κάθε αγοράς.
3. Τρίτον, συγκεντρώνουµε δεδοµένα που παρέχει το LinkedIn για να υπολογίσουµε ποιο ποσοστό του προσωπικού της κάθε εταιρίας βρίσκεται σε κάθε χώρα σε όλο τον κόσµο. Οι κοινοπραξίες και οι θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνται σε µία µητρική εταιρία.
4. Τέταρτον, για κάθε εταιρία υπολογίζουµε τον συσχετισµό µεταξύ του ποσοστού του παγκόσµιου προσωπικού τους σε κάθε χώρα και του σχετικού µεγέθους κάθε χώρας στην παγκόσµια αγορά του υποτοµέα.
5. Πέµπτον, δοκιµάζουµε την ερµηνευτική ισχύ των συντελεστών συσχέτισης για να εξηγήσουµε τις διαφορές στην απόδοση της επιχείρησης µε τη χρησιµοποίηση ανάλυσης παλινδρόµησης µε µία µεταβλητή.
Η παραπάνω ανάλυση των δεδοµένων του LinkedIn βασίζεται στη διανοµή του συνόλου των εργαζοµένων της εταιρίας ανά χώρα ανεξάρτητα από τη λειτουργία ή την αρχαιότητα. Ωστόσο τα δεδοµένα του LinkedIn επέτρεψαν επίσης µία πιο λεπτοµερή ανάλυση. Ειδικότερα, µπορέσαµε να αναλύσουµε την κατανοµή του προσωπικού της εταιρίας ανά:

Α. Αρχαιότητα (παλαιότητα): Η ποσοστιαία κατανοµή του αριθµού των εργαζοµένων ανά χώρα για εκείνους που έχουν µόνο έναν διευθυντή ή έναν ανώτερο τίτλο. Ειδικά αυτό περιλαµβάνει εκείνους µε θέσεις εργασίας όπως διευθυντή, αντιπροέδρου, συνεργάτη, ιδιοκτήτη και CXO (Chief Experience Officer).

Β. Λειτουργία/κατανοµή του προσωπικού των επιχειρήσεων ανά χώρα µε βάση τέσσερις κύριες οµάδες καθηκόντων:

  • Πωλήσεις ή επιχειρηµατική ανάπτυξη
  • Μάρκετινγκ
  • Έρευνα, ανάπτυξη, µηχανική, διαχείριση προϊόντων
  • Άλλες (νοµικές, HR, κοινωνικές υπηρεσίες, διοίκηση, εκπαίδευση, Μ.Μ.Ε. και επικοινωνίες, στρατιωτικές υπηρεσίες, υγειονοµική περίθαλψη, τέχνες και σχεδιασµός, λογιστικά, πληροφορική, επιχειρησιακά, διαχείριση έργου, υποστήριξη, αγορά, συµβουλευτική, ακίνητη περιουσία).

Όπως και στην κεντρική µεθοδολογία, η κατανοµή της αρχαιότητας και των λειτουργιών ανά χώρα συσχετίστηκε µε το µέγεθος των υποτοµέων των αγορών χωρών ώστε να προκύψει συντελεστής συσχέτισης για κάθε εταιρία.

Αυτοί οι αντίστοιχοι συντελεστές συσχέτισης χρησιµοποιήθηκαν στη συνέχεια ως επεξηγηµατικές µεταβλητές σε µία ανάλυση παλινδρόµησης µε µία µεταβλητή µε µέτρα απόδοσης της εταιρίας.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn