Τοπική Ανάπτυξη

Περιφερειάρχες: Μικροί πρωθυπουργοί;

Περισσότερα...

Μικρούς πρωθυπουργούς είχαν χαρακτηρίσει τους υπό εκλογή στην πρώτη εκλογική διαδικασία περιφερειάρχες. Βέβαια τότε δημιούργησαν ταυτόχρονα και τις «αποκεντρωμένες διοικήσεις» με ομόλογο γενικό γραμματέα για να κρατήσουν τις ισχυρές εξουσίες της κρατικής γης και των οικονομικών εφοριών (;) στον απόλυτο έλεγχο του κράτους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είχαν κρατήσει και όλα σχεδόν τα λεφτά του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στον απόλυτο έλεγχο της κεντρικής κυβέρνησης.

Αν η κεντρική κυβέρνηση είναι το επιτελικό όργανο, τότε οι περιφέρειες είναι το αναπτυξιακό επίπεδο (και γι’ αυτό όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράφονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις

Περισσότερα...

H αγροτική ανάπτυξη ισούται με τοπική ανάπτυξη

Περισσότερα...

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο αγροτικός τομέας φροντίζει το 70% περίπου της επιφάνειάς της, ενώ ο πληθυσμός της υπαίθρου της Ε.Ε. είναι περίπου στο 50% του συνολικού πληθυσμού της. Ταυτόχρονα ένα αξιόλογο ποσοστό κατοικεί σε πολύ μεγάλες πόλεις, όπου η έννοια της τοπικής ανάπτυξης μετασχηματίζεται σε αστικό σχεδιασμό. Έτσι πολύ εύκολα μπορούμε να αντιστοιχίσουμε, σχεδόν να ταυτίσουμε, τις έννοιες της τοπικής (κοινοτικής) ανάπτυξης με έννοιες της αγροτικής ανάπτυξης.

Περισσότερα...

Αγορές παραγωγών πλέον με τον νόμο

Περισσότερα...

Ο νόμος 4384/26-4-2016 (Φ.Ε.Κ. Α78) με το άρθρο 46 δημιούργησε νέα νομοθετική βάση. Εμείς απλώς παρακολουθούμε τα παιχνίδια της γραφειοκρατίας και των συντεχνιών των υπαλλήλων του δημοσίου, που βρίσκουν τρόπο να επιβεβαιώσουν την ανάγκη ύπαρξής τους και μισθοδότησής τους. Έτσι δύο χρόνια μετά την έκφραση της θέλησης της Βουλής των Ελλήνων με τον νόμο 4235/2014 βγήκε νέος νόμος το 2016 και σήμερα, το 2018, ακόμα δεν έχουμε εφαρμογή του νόμου.

Περισσότερα...

Τοπική αγορά παραγωγών και βιοκαλλιεργητών

Περισσότερα...

Στο διαρκές συνεχές από το άτομο και την ατομικότητα μέχρι τον πλανήτη και την παγκοσμιοποίηση φαίνεται ότι η ισορροπία βρίσκεται κάπου ενδιάμεσα. Και ειδικότερα δείχνει να βρίσκεται στην περιοχή της κοινωνίας, της τοπικής κοινωνίας. Άλλωστε είναι ξεκάθαρο ότι η κοινωνία εδράζεται σε έναν τόπο του οποίου τα συνθετικά είναι κοινά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, κοινές πολιτιστικές αξίες και πίστη σε ένα κοινό μέλλον όλων των ανθρώπων που αποτελούν τη συγκεκριμένη κοινωνία.

Περισσότερα...

Ομάδες τοπικής δράσης και άλλα

Περισσότερα...

Οι περισσότεροι γνωρίσαμε τις ομάδες τοπικής δράσης (Ο.Τ.Δ.) από την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής LEADER (Liaison Entre Actions de Développement Rural ή Διασύνδεση Δράσεων Αγροτικής Ανάπτυξης) ήδη από το 1991 και τώρα τελευταία ως CLLD (Community Leading Local Development ή Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων).

Η πρωτοβουλία ήθελε να είναι μία μέθοδος «από τα κάτω», δηλαδή έδινε πρωτοβουλίες δραστηριοποίησης και

Περισσότερα...